„Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането й в реновирани пространства в Музея”


Проектът на Музея „Дом на хумора и сатирата” и Норвежкият университетски колеж за зелено развитие (HGUt)* е с продължителност 22 месеца. Той се реализира в периода юли 2022 - април 2024 година с финансовата подкрепа на на ФМ на ЕИП.

В изпълнение на предвидените дейности ще бъдат обновени три музейни пространства - ремонтните дейности ще бъдат организирани поетапно, така че Музеят ще остане отворен за посетители, а изборът на строителни материали и технологии ще бъде съобразен със зелени стандарти. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат създадени две изложби от фонда на Музея - постоянна и временна, които представят ролята на сатирата в обществените процеси. При изготвянето и представянето на новите изложби е застъпено използването на иновативни технологии и средства, които осигуряват нов поглед към културното наследство. Временната изложба ще бъде продукт и на участието на различни общности. Ще бъдат рганизирани обучения за специалисти от Музея и служители на други музеи, с цел повишаване компетентността им и подобряване качественото управлението на културно наследство. Норвежкият университетски колеж за зелено развитие разработва иновативна методология за създаване на изложби чрез общностно куриране. Ще бъде въведена методологията See One, Do One, Teach One на норвежкия партньор Hogskulen for Gron Utvikling Stiftelse, благодарение на която ще бъдат създадени изложби, чрез участие и овластяване на конкретни общности, които заедно с екипа на Музея да изведат своите разбирания за ролята на сатирата като морален коректив на обществото и властта. Нова библиотечна услуга ще осигури достъпност до уникалния специализиран книжен фонд на Дома на хумора и сатирата - от над 26 000 единици. Музейната библиотека е създадена с отварянето на институцията и функционира до края на 2000 година.

Предвидено е разкриване на две нови работни места за експерти, които ще работят за привличане на нови публики. В рамките на проекта се предвижда да бъдат подготвени нови образователни програми за ученици от 7-и до 12-и клас, съпътстващи новите изложби.

Ще бъде разработен предприемачески план за изработка на индивидуални сувенири, базирани на включените в постоянната изложба произведения, които ще бъдат щамповани според личния избор на посетителя върху избрани от него торбичка, шапка, тениска или бандана. Чрез преса за печат върху текстил ще бъде създадена услуга, която не се предлага в музеен магазин в България. Тя ще даде възможност да бъде представено разнообразие от дизайни - от колекции на Музея, детски серии, карикатури, без да е необходимо затваряне на средства в големи тиражи готови продукти. За старта в изпълнението на плана се осигурява необходимото оборудване и материали.

В рамките на проекта предстоят три публични събития – пресконференция, представяне на методологията и процеса на общностно куриране (за куратори и музейни служители от страната) и официално откриване на новите изложби и библиотеката.

* Норвежкият университетски колеж за зелено развитие (HGUt) е акредитирана академична институция в Норвегия, която предоставя бакалавърско образование и провежда широк спектър от изследвания в областта на регенеративното развитие с регионални, национални и международни партньори от цяла Европа. В този акцент върху регенеративното развитие са включени изграждането на капацитет на общността, иновативно обучение за развитие на предприятията в общността, пренасочване на ресурсите на културното наследство за икономиката на 21 век, стратегии за мобилизация, участие и овластяване на общностите, професионален преход за бивши земеделски работници към самостоятелна заетост, регенеративен/устойчив туризъм, и интегрирането на културното наследство в съвременните общности. HGUt също е специализиран в разработването и прилагането на единствената програма за регенеративно земеделие в Норвегия.За актуална информация относно реализирането на проекта, следи в публикациите надолу.Покана за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на обществена поръчка с предмет "ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ И АВТОРСКИ НАДЗОР"Подбор във връзка с набирането на кандидати
за длъжността ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (работа на трудов договор)

Във връзка с изпълнението на проект "Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея "Дом на хумора и сатирата" – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането й в реновирани пространства в Музея", финансиран по Програма РА14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021,

Музеят на хумора и сатирата - Габрово търси Експерт Връзки с обществеността (с фокус развитие на онлайн аудитории и създаване на онлайн съдържание).

Основна цел на длъжността:
- Координира и изпълнява дейностите по публичност и информация по проект „Адресът на сатирата";
- Участва, съвместно и под прекия контрол на ръководителя на отдел "Обществени връзки и изяви", в разработването и осъществяването на информационната и комуникационна политика на музея, сътрудничи в осъществяването на образователните дейности и рекламата на музейния магазин.

Области на дейност:
- представя в сайта на Музея и социалните мрежи: проектните дейности; музейните образователни програми; създава и публикува материали за експонати от изложбите; рекламира артикули, създадени в рамките на предприемачески план;
- участва в разработването и осъществяването на музейни образователни програми;
- участва в организирането на публични събития, създава фото, видео и текстова документация за тях;
- комуникира с РУО и училища за предлагане на онлайн образователни програми;
- развива сайта на Музея, за достигане до по-широка аудитория.

Изисквания към кандидатите:
-Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ в професионални направления „Хуманитарни науки“ или “Социални, стопански и правни науки”;
- Компютърна грамотност - MS Office, Internet; добри познания и интерес към развитие в в сферата на дигиталния маркетинг и в областта на новите технологии и интернет;
- Да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава V и VI, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс;
- Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление; предимство имат кандидати с опит в дейности за развитие на онлайн аудитории и създаване на онлайн съдържание, в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, връзки с обществеността и работа с медиите.
- Специални умения и квалификации: езикови умения и умения за професионално разработване на текстове – много добри и за двата езика: български и английски (доказва се с практически изпит).

Други изисквания:
- Поведенчески характеристики – комуникативност, отлични умения за работа в екип, позитивно поведение, умение за работа под напрежение и ефективно управление на времето; адаптивност, етичност;
- Личностни изисквания - организираност, отговорност, чувство за хумор, лоялност към института и работодателя, способност да инициира самостоятелно дейности, способност да анализира и решава самостоятелно и в сътрудничество с останалите членове на екипа, развита способност за изследване/ проучване, внимание към детайла и изчерпателност, умения за планиране и организиране на събития и работа с публики (с акцент: деца и младежи)

. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за допускане до подбор.
- Професионална автобиография.
- Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
- Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно- квалификационна степен.
- Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.
- Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).

Ние предлагаме:
- постоянна работа на трудов договор;
- основна стартова работна заплата - 1288 лв.;
- платен годишен отпуск - 27 дни;
- работа в амбициозен екип;
- периодични медицински прегледи, организирани от работодателя;
- работно облекло.

Документите се подават в деловодството на Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 68 от 6.03.2023 г. до 20.03.2023 г., както и по е-майл: accountant@humorhouse.bg. За контакт: 066806989 – г-жа Йонкова.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: подбор по документи; практически изпит и събеседване с допуснатите кандидати.

До втори етап от процедурата се допускат кандидати, представили в срок документи, удостоверяващи изпълнение на посочените минимални изисквания.

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени за дата, място и час на провеждането му на посочената от тях електронна поща/телефон.

По време на събеседването, кандидатите ще бъдат оценявани по следните компетентности:
- академична компетентност (първоначална професионална подготовка; учене през целия живот);
- професионална компетентност;
- комуникативна компетентност и умения за работа в екип;
- умения за организиране на събития и работа с публики.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Информация за проекта: Проектът „Адресът на сатирата” разкрива скритите съкровища на Музея на хумора и сатирата в Габрово - Norway Grants, EEA Grants


Подбор във връзка с набирането на кандидати
за длъжността ЕКСПЕРТ СЪБИТИЯ/МУЗЕЕН ПЕДАГОГ

с направление “Литература и книжен фонд“ (работа на трудов договор)

Във връзка с изпълнението на проект "Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея "Дом на хумора и сатирата" – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането й в реновирани пространства в Музея", финансиран по Програма РА14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021,

Музеят на хумора и сатирата - Габрово търси Експерт събития/ музеен педагог с направление "литература и книжен фонд".

Основна цел на длъжността:
- ръководство и организация на цялостната дейност на Музейната библиотека за пълноценното библиотечно и информационно обслужване на читателите;
- изготвяне и изпълнение на план за работа с публики и организиране на събития (работа с деца и младежи, литературни срещи и др.).

Области на дейност:
- организиране и осъществяване на комплектуване (подбор, закупуване, абонамент или приемане като дарение), обработка и каталогизация на библиотечния фонд и колекции на музея (инвентиране, описване, каталогизиране и съхранение);
- популяризиране на библиотеката, организиране на литературни събития (срещи с автори, представяния на книги и литературно творчество);
- осигуряване на достъп до книжния фонд за читатели, специалисти, изследователи, творци;
- представяне на библиотеката в професионални форуми, създаване на контакти с библиотеки в страната и чужбина с цел обмен;
- работа със специализиран библиотечен софтуер.

Изисквания към кандидатите:
- висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“/ професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по коятo включва най-малко 50% дисциплини на библиотечно-информационния цикъл/ средно образование с професионална квалификация „Библиотекар“
- да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава V и VI, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс;
- отговорност, организираност, умения за работа в екип;
- комуникативност и умения за работа с деца и младежи; - компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за допускане до подбор.
- Професионална автобиография.
- Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
- Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
- Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.
- Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).

Ние предлагаме:
- постоянна работа на трудов договор;
- основна стартова работна заплата - 1160 лв.;
- платен годишен отпуск - 27 дни;
- работа в амбициозен екип;
- периодични медицински прегледи, организирани от работодателя;
- работно облекло.

Възнаграждението за изпълнение на тудовия договор за действително отработеното и отчетено време по проекта (дата на приключване на договора за БФП 27.04.2024 г.), е на база часова ставка.

Документите се подават в деловодството на Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 68 от 7.11.2022 г. до 18.11.2022 г., както и по е-майл: accountant(at)humorhouse.bg. За контакт: 066806989 – г-жа Йонкова.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

До втори етап от процедурата се допускат кандидати, представили в срок документи, удостоверяващи изпълнение на посочените минимални изисквания.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за дата, място и час на провеждането му на посочената от тях електронна поща/телефон.

По време на събеседването, кандидатите ще бъдат оценявани по следните компетентности:
- академична компетентност (първоначална професионална подготовка;
- учене през целия живот);
- професионална компетентност (опит в работа с библиотечни фондове и софтуери);
- комуникативна компетентност и умения за работа в екип;
- умения за организиране на събития и работа с публики.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Информация за проекта: Проектът „Адресът на сатирата” разкрива скритите съкровища на Музея на хумора и сатирата в Габрово - Norway Grants, EEA Grants