Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20 ал. 4, т. 3 от ЗОП

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект № BGCULTURE-1.001-0039-C01/27.06.2022 г. „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането й в реновирани пространства в Музея", финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП (2014-2021), съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РА14-Р1-1.1-8/28.06.2022 г., Музей „Дом на хумора и сатирата“ - Габрово отправя покана към заинтересованите лица за предоставяне на оферта за директно възлагане по чл. 20 ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Пълния текст на поканата ще откриете тук (Покана_1).

Обществена поръчка с предмет

"Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил за нуждите на Музей "Дом на хумора и сатирата", Габрово, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията на Възложителя.

Документация:

1. Информация по чл. 20, ал.3 от ЗОП - 29.10.2018
2. Обява за ОП - 29.10.2018
3. Проект на договор - 29.10.2018
4. Документи за участие - 29.10.2018
5. Изисквания за участие - 29.10.2018
6. Решение OC 29.10.2018
7. Техническа спецификация - 29.10.2018
8. Методика - 29.10.2018
9. Протокол - 14.11.2018
10. Сключен договор - 27.11.2018
АРХИВ