Успешно стартираха строително-ремонтните работи в Музея на хумора и сатирата в Габрово

След успешно проведена процедура за избор на изпълнител на ремонтните дейности за ревитализация на пространствата в Музея на хумора и сатирата, този значим обект на културата в града вече преживява ново развитие. Процедурата бе извършена чрез обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), като имаше дълъг процес на оценка и избор.

Инициативата за ревитализацията на Музея на хумора и сатирата е от съществено значение за обогатяването на културния пейзаж в региона и съхраняването на националното културно наследство. След провеждането на обществената поръчка по две обособени позиции, Музеят е готов да открие нови перспективи пред посетителите си.

След пълна и задълбочена оценка на получените оферти, Комисията за провеждане на обществената поръчка взе решение за прекратяване на първата процедура, като основателно се аргументира, че защитата на обществения интерес изисква оптимизация на пазарните предложения. По този начин бе насърчена конкуренцията и беше избрана най-добрата възможна оферта.

Процесът на избор на нов изпълнител започна през април 2023 г. и приключи успешно след извършена оценка от Оценителната комисия през юни същата година. Резултатът бе подписването на договор за изпълнение на обществената поръчка „Изпълнение на СМР за ревитализиране на пространства в Музея ‘Дом на хумора и сатирата'“, срокът за изпълнение на който е до 29 ноември 2023.

Четири фирми се включиха във втората процедура за избор на изпълнител, като подборът се извърши по стриктни критерии, осигуряващи най-високото качество на изпълнение. Фирмата, която набра най-голям брой точки успешно спечели договора.

С ръководния екип на Музея на хумора и сатирата и изпълнителния партньор сме наясно, че ремонтните дейности ще възродят пространствата на музея и ще създадат обновена и вълнуваща среда за посетителите.

Очакваме с нетърпение да видим резултатите от тази невероятна възможност за обогатяване на културния живот в региона и създаване на по-добро и интересно преживяване за всички, които изберат да посетят Музея на хумора и сатирата.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021

The Renovation and Construction Works at the Museum of Humor and Satire in Gabrovo Have Successfully Commenced

After a rigorous selection process of the contractor responsible for revitalizing the spaces at the Museum of Humor and Satire, this significant cultural institution in the city is now undergoing a new phase of development. The selection process was conducted through a public procurement procedure in accordance with the Public Procurement Act (PPA), involving a thorough evaluation and selection process.

The initiative to revitalize the Museum of Humor and Satire is of paramount importance for enriching the cultural landscape in the region and preserving the national cultural heritage. Following the public procurement procedure for two separate positions, the Museum is prepared to offer new perspectives to its visitors.

After a comprehensive assessment of the received offers, the Procurement Commission made the decision to terminate the first procedure, with a sound argument that protecting the public interest necessitated optimizing the market proposals. This approach encouraged competition and led to the selection of the best possible offer.

The process of selecting a new contractor began in April 2023 and was successfully concluded after an evaluation by the Evaluation Committee in June of the same year. The result was the signing of a contract for the execution of the public procurement „Execution of Construction and Repair Works for the Revitalization of Spaces at the Museum ‘House of Humor and Satire,'“ with a completion deadline set for November 29, 2023.

Four companies participated in the second selection procedure for the contractor, and the selection was made based on strict criteria ensuring the highest quality of execution. The company that received the highest score was awarded the contract.

With the leadership team of the Museum of Humor and Satire and the selected contractor, we are aware that the renovation works will rejuvenate the museum’s spaces and create a refreshed and exciting environment for visitors.

We look forward to seeing the results of this incredible opportunity to enrich the cultural life in the region and provide a better and more engaging experience for all who choose to visit the Museum of Humor and Satire.

www.eeagrants.bg

Project No. BGCULTURE-1.001-0039 „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.