Добре дошла, Богдана Денчева – нов експерт Събития/музеен педагог на Музея на хумора и сатирата

Музеят с радост обявява новото попълнение в екипа си. Добре дошла на Богдана, която от 1 август заема позицията на експерт Събития и музеен педагог с направление „Литература и книжен фонд“. Нейната непрекъсната активност вече подкрепя усилията на Музея в посока управление на новата библиотека и организация на богатата сбирка от книги и периодични издания.

Денчева и екипът на Музея на хумора и сатирата ще се изправят пред важната задача да пренесат над 29 000 единици в новоремонтираното помещение и да създадат систематичен и обичаен ред сред многобройните книги. От тях част и не могат да бъдат намерени в други библиотеки в България.

С този нов проект Музеят продължава да развива своята библиотечна услуга, предлагайки на посетителите си неповторимата възможност да се “докоснат” и  изследват  книжния фонд, свързан с хумор и сатира. Богдана ще има ключова роля в управлението и организацията на музейната библиотека, както и в популяризирането на богатството от книги и периодични издания.

Следващите месеци обещават динамична и наситена работа за Денчева. С увереност Музеят на хумора и сатирата се насочва към нови вълнуващи възможности за разширяване на библиотечната си услуга и предоставяне на иновативни и обогатяващи преживявания на своите посетители.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021


Welcome, Bogdana Dencheva – New Events/Museum Educator at the Museum of Humor and Satire

The museum is delighted to announce the newest addition to its team. Welcome to Bogdana, who has taken on the position of Events Expert and Museum Educator specializing in „Literature and Book Collection“ since August 1st. Her continuous activity already supports the museum’s efforts in managing the new library and organizing the rich collection of books and periodicals.

Dencheva and the team at the Museum of Humor and Satire face the important task of transferring over 29,000 items to the newly renovated space and creating a systematic and organized arrangement among the numerous books. Some of these books cannot be found in other libraries in Bulgaria.

With this new project, the museum continues to develop its library service, offering its visitors the unique opportunity to „touch“ and explore the book collection related to humor and satire. Bogdana will play a key role in managing and organizing the museum’s library, as well as in promoting the wealth of books and periodicals.

The coming months promise dynamic and fulfilling work for Dencheva. With confidence, the Museum of Humor and Satire is heading toward new exciting opportunities to expand its library service and provide innovative and enriching experiences for its visitors.

www.eeagrants.bg

Project No. BGCULTURE-1.001-0039 „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.