В Музея на хумора и сатирата се проведе първото в България обучение за Общностно куриране

На 1 юни 2023 в Музея на хумора и сатирата – Габрово се проведе първото в България обучение за Общностно куриране. Събитието се реализира в рамките на проект BGCULTURE-1.001-0039-C01 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Водещи на семинара бяха Рис Евънс и Йохан Барстад – преподаватели в Норвежкия университет за зелено развитие Hogskulen for Grøn Utvikling Stiftelse, партньор на Музея по Проекта.

Семинарът поставя началото на серията от тренинги (наименовани See One, Do One, Teach One), подготвени по методология на Норвежкия университет. 

Фокусът на обучението е придобиване на умения за провеждане на процеса на Общностно куриране. 

В него се включиха 30 участника – представители на РЕМО „Етър“, Природонаучен музей „Черни Осъм“, ХГ „Христо Цокев“, РИМ Габрово, Интерактивен музей на индустрията – Габрово, Младежки център – Габрово, външни дизайнери, куратори, както и част от екипа на Музея на хумора и сатирата.

Общностното куриране е процес, подкрепен от професионалните екипи на музеи и галерии, при който, чрез мобилизация, участие и овластяване на конкретни общности, те извеждат и представят чрез изкуството и културното наследство своите разбирания за развитието на обществото.

Програмата на обучението включваше теоретична и практическа част, като основните теми, които бяха застъпени, са:

  • Какво е/са общност(и)?
  • Модел за развитие на общността, базиран на активи (Asset-Based Community Development – ABCD)
  • Въведение в изследването за действие с участие (Participatory Action Research – PAR) – овластяващо участие
  • Картографиране на общността
  • Методът Dugnad – как да направим една общностна среща успешна.

Работата с общности е от изключително голямо значение за всяка културна институция. Богатият опит на норвежките партньори на Музея ще даде добра основа за превръщане на гражданите от реципиенти на музейни разкази, в създатели на едни по-различни и вдъхновени от опита на общността музейни истории.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021

The Museum of Humor and Satire in Gabrovo hosted the first Community Curating training in Bulgaria

On June 1, 2023, the first Community Curating training in Bulgaria took place at the Museum of Humor and Satire in Gabrovo. This event was realized as part of Project BGCULTURE-1.001-0039-C01, „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.

The seminar was led by Ris Evans and Johan Barstad, professors at the Norwegian University for Green Development (Hogskulen for Grøn Utvikling Stiftelse), a partner of the Museum in the project.

The seminar marked the beginning of a series of training sessions following the methodology of the Norwegian University, named „See One, Do One, Teach One.“

The focus of the training was to acquire skills for the process of Community Curating.

The training had 30 participants, including representatives from REMO „Etar,“ the Natural Science Museum „Cherni Osam,“ HG „Hristo Tsokov,“ RIM Gabrovo, the Interactive Industry Museum – Gabrovo, Youth Center – Gabrovo, external designers, curators, and part of the Museum of Humor and Satire team.

Community curating is a process supported by professional museum and gallery teams in which, through mobilization, participation, and empowerment of specific communities, they bring out and present their understandings of societal development through art and cultural heritage.

The training program included both theoretical and practical aspects, covering topics such as:

  • What is/are community(ies)?
  • A model for community development based on assets (Asset-Based Community Development – ABCD).
  • Introduction to Participatory Action Research (PAR) – empowering participation.
  • Community mapping.
  • The Dugnad method – how to make a community meeting successful.

Working with communities is of paramount importance for any cultural institution. The rich experience of the Norwegian partners of the Museum will provide a solid foundation for transforming citizens from recipients of museum stories into creators of museum narratives inspired by the community’s experience.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021