Музеят на хумора и сатирата в Габрово възложи разработването на Графичен дизайн за музейна навигация

Музеят на хумора и сатирата започна работата по създаване на новата навигационна система от указателни табели, пиктограми и изометрични карти, за да се осигури на посетителя ясна и интуитивна навигация в културния институт.

Целта е да се подкрепи разрешаването на съществуващи проблеми с упътване и ориентация на посетителите, както и да се допринесе за подобряване на посетителското изживяване и създаде по-удобна и привлекателна среда за почитателите на хумора и сатирата. 

Графичният дизайн ще бъде разработен съобразно с изискванията за разделяне на български и английски език, с цветови и размерни решения за всеки елемент.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021


The Museum of Humor and Satire in Gabrovo has commissioned the development of Graphic Design for museum navigation

The Museum of Humor and Satire has begun work on creating a new navigation system consisting of directional signs, pictograms, and isometric maps to ensure clear and intuitive navigation for visitors within the cultural institution.

The goal is to support the resolution of existing issues with guiding and orienting visitors, as well as to contribute to improving the visitor experience and creating a more comfortable and attractive environment for fans of humor and satire.

The graphic design will be developed in accordance with requirements for the separation of Bulgarian and English languages, with color and size solutions for each element.

www.eeagrants.bg

Project No. BGCULTURE-1.001-0039 „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.