Добре дошла, Ралица Минкова – нов експерт Връзки с обществеността на Музея на хумора и сатирата

Музеят с радост обявява назначаването на Ралица в ролята на експерт Връзки с обществеността, с фокус върху развитие на онлайн аудиторията и създаване на онлайн съдържание. Тя ще играе ключова роля в популяризирането на проекта „Адресът на сатирата“, представяйки невероятната атмосфера и събитията в Музея, както и развитието на новия облик и новата библиотечна услуга на етаж 3, обещавайки културно обогатяване.

С нейния опит и ангажираност, Минкова ще допринесе за непрекъснатото усъвършенстване и иновации в областта на онлайн и комуникацията на музея. Нейният принос към проекта „Адресът на сатирата“ ще бъде ключов за укрепване на връзките с публиката и представянето на музея пред глобалната онлайн общност.

Ралица ще има следните отговорности:

  • ще бъде отговорна за създаването и управлението на онлайн присъствието на музея, представяйки проектните дейности, образователни програми и интересни материали за експонатите от изложбите.
  • ще разработва и публикува разнообразно съдържание, включително текстове, фотографии и видеоматериали, свързани със събитията в Музея и темите на проекта „Адресът на сатирата“.
  • ще участва активно в организирането на публични събития, ще създава фото, видео и текстова документация за тях и ще сътрудничи с училища и РИО за предлагане на образователни програми.
  • ще допринася за развитието на уебсайта на музея, целящо по-широкото му достигане до публика и засилване на връзката с аудиторията.

Ралица е завършила висше образование в областта на графичния и мултимедийния дизайн, като също така притежава добри познания в областта на дигиталния маркетинг и новите технологии. Тя има и значителен опит в създаването на онлайн съдържание, развиването на уебсайтове и организирането на събития, което я направи идеалният кандидат за тази ключова роля в Музея.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021


Welcome, Ralitsa Minkova – The New Public Relations Expert at the Museum of Humor and Satire

The museum is delighted to announce the appointment of Ralitsa to the role of Public Relations Expert, with a focus on the development of the online audience and the creation of online content. She will play a key role in promoting the „Address of Satire“ project, showcasing the incredible atmosphere and events at the museum, as well as the development of the new appearance and the new library service on the 3rd floor, promising cultural enrichment.

With her experience and dedication, Minkova will contribute to continuous improvement and innovation in the field of online communication for the museum. Her contribution to the „Address of Satire“ project will be crucial in strengthening relationships with the public and presenting the museum to the global online community.

Ralitsa will have the following responsibilities:

  • She will be responsible for creating and managing the museum’s online presence, presenting project activities, educational programs, and interesting materials related to exhibition artifacts.
  • She will develop and publish diverse content, including texts, photos, and videos, related to museum events and the themes of the „Address of Satire“ project.
  • She will actively participate in organizing public events, create photo, video, and text documentation for them, and collaborate with schools and educational authorities to offer educational programs.
  • She will contribute to the development of the museum’s website, aiming to reach a broader audience and strengthen the connection with the audience.

Ralitsa has completed higher education in the field of graphic and multimedia design, and she also possesses a good understanding of digital marketing and new technologies. She has significant experience in creating online content, developing websites, and organizing events, making her the ideal candidate for this key role at the Museum.

www.eeagrants.bg

Project No. BGCULTURE-1.001-0039 „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.