Закупена и доставена е новата подопочистващата машина

През март по проект “Адресът на сатирата” е закупена и доставена подопочистваща машина за публичните пространства в Музея на хумора и сатирата.

Тя осигурява висококачествена поддръжка на различните видове подови настилки и е подходяща за продължителна употреба.

Сред основните ѝ предимства са:

  • Дълготрайна поддръжка – уредът е конструиран с акцент върху удължаване на живота на микроциментовите и други видове подове, осигурявайки тяхната дълготрайна и непроменена естетика;
  • Ефективност и продуктивност – използваните технологии и методи позволяват да извършва поддръжката по-бързо и ефективно, спестявайки време и ресурси;
  • Запазване на хигиената – машината премахва наслояванията от бактерии и замърсявания, осигурявайки чистота и хигиеничност на подовата повърхност.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021

Тhe new floor cleaning machine purchased and delivered

A new floor cleaning machine has been purchased and delivered as part of the „Address of Satire“ project in March.

This machine is intended for use in the public spaces of the Museum of Humor and Satire.

Some of its key advantages include:

  1. Long-lasting Maintenance: The machine has been designed with a focus on extending the lifespan of various types of flooring, including micro-cement floors and others. It ensures their durability and maintains their aesthetic appeal over an extended period.
  2. Efficiency and Productivity: The machine utilizes advanced technologies and methods that enable faster and more efficient floor maintenance, ultimately saving both time and valuable resources.
  3. Hygiene Preservation: One of its primary functions is to remove bacterial deposits and contaminants from the floor surfaces. This ensures cleanliness and promotes a hygienic environment within the museum’s public areas.

This new floor cleaning machine will contribute significantly to the upkeep and presentation of the museum’s floors, enhancing the overall visitor experience.

www.eeagrants.bg

Project No. BGCULTURE-1.001-0039 „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.