Пресконференция за напредъка по проект „Адресът на сатирата“

На 4 август от 10:30 часа екипът на Музея на хумора и сатирата организира пресконференция за напредъка по проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Тя се проведе в Залата на жирафите в Музея. На поканата се отзоваха представители на местни и национални медии.

Проектът бе представен от Нела Рачевиц – заместник-директор по административната дейност в Музея и ръководител на проекта.

„Музеят ще има четири ревитализирани пространства на етаж три, ще се реновират две изложбени зали, фоайе и ще се създаде ново пространство за библиотеката, оборудвано с техника, мебели и стелажи за хранилище, места за читалня. Проектът носи името „Адресът на сатирата“ и ще разкрие скритите съкровища на музея. Неговата продължителност е 22 месеца, за сега се движим по план. В създаването и представянето на новите изложби е застъпено използването на иновативни технологии и средства, които осигуряват нов поглед към културното наследство, интерактивност и въвличане на различни социални, културни и етнически групи и общности“, съобщи Рачевиц.
В разгара на строително-ремонтните дейности един от акцентите в представянето бе, че библиотечният фонд, който надхвърля 29000 единици, тематично свързани с хумора и сатирата, комедията, фолклора и хумора на народите, ще стане достъпен за граждани, учени и изследователи в новата музейна библиотека на третия етаж.


Не бе пропусната и ролята на партниращата организация – Норвежкият университетски колеж за зелено развитие, чиито представители разработват иновативна методология за създаване на изложби чрез общностно куриране. Организират се обучения за специалисти от Музея и служители на други културни институти, с цел повишаване компетентността им и подобряване качественото управлението на културно наследство. За първи път в България предстои да бъде въведена методологията See One, Do One, Teach One на норвежкия партньор, благодарение на която ще бъдат създадени изложби, чрез участие и овластяване на конкретни общности, които заедно с екипа на Музея да изведат своите разбирания за ролята на сатирата като морален коректив на обществото и властта.


В края на пресконференцията бяха представени двете нови лица в екипа на Музея, ангажирани по проекта: Богдана Денчева – експерт събития/музеен педагог с направление “литература и книжен фонд”, и Ралица Минкова – експерт Връзки с обществеността, с фокус развитие на онлайн аудитории и създаване на онлайн съдържание.

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021

Press Conference on the Progress of the „The Address of Satire“ Project

On August 4th at 10:30 AM, the team from the Museum of Humor and Satire organized a press conference to discuss the progress of Project No. BGCULTURE-1.001-0039, „The Address of Satire.“ This project is being implemented with financial support from the „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation“ Program of the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021. The press conference took place in the Giraffe Hall at the Museum, and it was attended by representatives from local and national media.

The project was presented by Nela Rachevic, Deputy Director for Administrative Affairs at the Museum and the project’s leader.

„The museum will have four revitalized spaces on the third floor, two exhibition halls, a foyer, and a new space for the library equipped with technology, furniture, and shelves for storage and reading areas. The project is named ‘The Address of Satire’ and will reveal the hidden treasures of the museum. Its duration is 22 months, and we are currently on track. The creation and presentation of the new exhibitions involve the use of innovative technologies and tools that provide a new perspective on cultural heritage, interactivity, and engagement of various social, cultural, and ethnic groups and communities,“ stated Rachevic.

During the presentation, it was emphasized that amidst the construction and renovation activities, the library collection, which exceeds 29,000 items thematically related to humor and satire, comedy, folklore, and the humor of different nations, will become accessible to citizens, scholars, and researchers in the new museum library on the third floor.

The role of the partnering organization, the Norwegian University College for Green Development, whose representatives are developing an innovative methodology for creating exhibitions through community curating, was not overlooked. Training sessions are being organized for specialists from the Museum and employees of other cultural institutions to enhance their competence and improve the quality of cultural heritage management. For the first time in Bulgaria, the See One, Do One, Teach One methodology from the Norwegian partner will be introduced, enabling the creation of exhibitions with the participation and empowerment of specific communities. These communities, along with the museum’s team, will present their understanding of satire’s role as a moral corrective in society and authority.

At the end of the press conference, the two new members of the Museum’s team engaged in the project were introduced: Bogdana Dencheva, an events expert/museum educator specializing in literature and book collection, and Ralitsa Minkova, a public relations expert focusing on the development of online audiences and the creation of online content.

www.eeagrants.bg

Project No. BGCULTURE-1.001-0039 „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.