Доставена нова професионална термопреса за текстил

В края на месец август 2023 в Музея на хумора и сатирата бе доставена нова полуавтоматична термопреса за щампи върху текстил. Чрез преса за трансфер върху текстил ще бъде създадена услуга, която не се предлага в музеен магазин в България. Тя ще даде възможност да бъде представено разнообразие от дизайни – от колекции на Музея на хумора и сатирата, детски серии, карикатури, без да е необходимо затваряне на средства в големи тиражи готови продукти. До края на септември предстои и обучение на персонала в музейния магазин. 

www.eeagrants.bg

Проект № BGCULTURE-1.001-0039 „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021

Delivered new professional heat press for textiles

At the end of August 2023, a new semi-automatic thermal press for prints on textiles was delivered to the Museum of Humor and Satire. A textile transfer press will create a service that is not available in a museum shop in Bulgaria. It will make it possible to present a variety of designs – from the collections of the Museum of Humor and Satire, children’s series, cartoons, without the need to close funds in large runs of finished products. By the end of September, staff training in the museum store is also due.

www.eeagrants.bg

Project No. BGCULTURE-1.001-0039 „The Address of Satire – Creating an Exhibition from the Fund of the Museum „House of Humor and Satire“ – Gabrovo and an accompanying program on the role and boundaries of satire and its exhibition in renovated spaces at the Museum,“ funded under Program RA14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage, and Cooperation,“ co-financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.