Набиране на кандидати

Подбор във връзка с набирането на кандидати
за длъжността ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (работа на трудов договор)

Във връзка с изпълнението на проект „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането й в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021,

Музеят на хумора и сатирата – Габрово търси Експерт Връзки с обществеността (с фокус развитие на онлайн аудитории и създаване на онлайн съдържание).

Основна цел на длъжността:
– Координира и изпълнява дейностите по публичност и информация по проект „Адресът на сатирата“;
– Участва, съвместно и под прекия контрол на ръководителя на отдел „Обществени връзки и изяви“, в разработването и осъществяването на информационната и комуникационна политика на музея, сътрудничи в осъществяването на образователните дейности и рекламата на музейния магазин.

Области на дейност:
– представя в сайта на Музея и социалните мрежи: проектните дейности; музейните образователни програми; създава и публикува материали за експонати от изложбите; рекламира артикули, създадени в рамките на предприемачески план;
– участва в разработването и осъществяването на музейни образователни програми;
– участва в организирането на публични събития, създава фото, видео и текстова документация за тях;
– комуникира с РУО и училища за предлагане на онлайн образователни програми;
– развива сайта на Музея, за достигане до по-широка аудитория.

Изисквания към кандидатите:
-Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ в следните области на висше образование: „Хуманитарни науки“, “Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика“ (професионално направление „Информатика и компютърни науки“);
– Компютърна грамотност – MS Office, Internet; добри познания и интерес към развитие в в сферата на дигиталния маркетинг и в областта на новите технологии и интернет;
– Да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава V и VI, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс;
– Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление; предимство имат кандидати с опит в дейности за развитие на онлайн аудитории и създаване на онлайн съдържание, в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, връзки с обществеността и работа с медиите.
– Специални умения и квалификации: езикови умения и умения за професионално разработване на текстове – много добри и за двата езика: български и английски (доказва се с практически изпит).

Други изисквания:
– Поведенчески характеристики – комуникативност, отлични умения за работа в екип, позитивно поведение, умение за работа под напрежение и ефективно управление на времето; адаптивност, етичност;
– Личностни изисквания – организираност, отговорност, чувство за хумор, лоялност към института и работодателя, способност да инициира самостоятелно дейности, способност да анализира и решава самостоятелно и в сътрудничество с останалите членове на екипа, развита способност за изследване/ проучване, внимание към детайла и изчерпателност, умения за планиране и организиране на събития и работа с публики (с акцент: деца и младежи)

Необходими документи за кандидатстване:
– Заявление за допускане до подбор.
– Професионална автобиография.
– Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
– Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно- квалификационна степен.
– Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.
– Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация – удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).

Ние предлагаме:
– постоянна работа на трудов договор;
– основна стартова работна заплата – 1288 лв.;
– платен годишен отпуск – 27 дни;
– работа в амбициозен екип;
– периодични медицински прегледи, организирани от работодателя;
– работно облекло.

Документите се подават в деловодството на Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 68 от 6.03.2023 г. до 20.03.2023 г., както и по е-майл: accountant@humorhouse.bg. За контакт: 066806989 – г-жа Йонкова.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: подбор по документи; практически изпит и събеседване с допуснатите кандидати.

До втори етап от процедурата се допускат кандидати, представили в срок документи, удостоверяващи изпълнение на посочените минимални изисквания.

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени за дата, място и час на провеждането му на посочената от тях електронна поща/телефон.

По време на събеседването, кандидатите ще бъдат оценявани по следните компетентности:
– академична компетентност (първоначална професионална подготовка; учене през целия живот);
– професионална компетентност;
– комуникативна компетентност и умения за работа в екип;
– умения за организиране на събития и работа с публики.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Информация за проекта: Проектът „Адресът на сатирата” разкрива скритите съкровища на Музея на хумора и сатирата в Габрово – Norway Grants, EEA Grants

Подбор във връзка с набирането на кандидати
за длъжността ЕКСПЕРТ СЪБИТИЯ/МУЗЕЕН ПЕДАГОГ с направление “Литература и книжен фонд“ (работа на трудов договор)

Във връзка с изпълнението на проект „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането й в реновирани пространства в Музея“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021,

Музеят на хумора и сатирата – Габрово търси Експерт събития/ музеен педагог с направление „литература и книжен фонд“.

Основна цел на длъжността:
– ръководство и организация на цялостната дейност на Музейната библиотека за пълноценното библиотечно и информационно обслужване на читателите;
– изготвяне и изпълнение на план за работа с публики и организиране на събития (работа с деца и младежи, литературни срещи и др.).

Области на дейност:
– организиране и осъществяване на комплектуване (подбор, закупуване, абонамент или приемане като дарение), обработка и каталогизация на библиотечния фонд и колекции на музея (инвентиране, описване, каталогизиране и съхранение);
– популяризиране на библиотеката, организиране на литературни събития (срещи с автори, представяния на книги и литературно творчество);
– осигуряване на достъп до книжния фонд за читатели, специалисти, изследователи, творци;
– представяне на библиотеката в професионални форуми, създаване на контакти с библиотеки в страната и чужбина с цел обмен;
– работа със специализиран библиотечен софтуер.

Изисквания към кандидатите:
– висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“/ професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по коятo включва най-малко 50% дисциплини на библиотечно-информационния цикъл/ средно образование с професионална квалификация „Библиотекар“
– да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава V и VI, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс;
– отговорност, организираност, умения за работа в екип;
– комуникативност и умения за работа с деца и младежи; – компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:
– Заявление за допускане до подбор.
– Професионална автобиография.
– Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
– Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
– Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.
– Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация – удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).

Ние предлагаме:
– постоянна работа на трудов договор;
– основна стартова работна заплата – 1160 лв.;
– платен годишен отпуск – 27 дни;
– работа в амбициозен екип;
– периодични медицински прегледи, организирани от работодателя;
– работно облекло.

Възнаграждението за изпълнение на тудовия договор за действително отработеното и отчетено време по проекта (дата на приключване на договора за БФП 27.04.2024 г.), е на база часова ставка.

Документите се подават в деловодството на Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 68 от 7.11.2022 г. до 18.11.2022 г., както и по е-майл: accountant(at)humorhouse.bg. За контакт: 066806989 – г-жа Йонкова.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

До втори етап от процедурата се допускат кандидати, представили в срок документи, удостоверяващи изпълнение на посочените минимални изисквания.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за дата, място и час на провеждането му на посочената от тях електронна поща/телефон.

По време на събеседването, кандидатите ще бъдат оценявани по следните компетентности:
– академична компетентност (първоначална професионална подготовка;
– учене през целия живот);
– професионална компетентност (опит в работа с библиотечни фондове и софтуери);
– комуникативна компетентност и умения за работа в екип;
– умения за организиране на събития и работа с публики.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Информация за проекта: Проектът „Адресът на сатирата” разкрива скритите съкровища на Музея на хумора и сатирата в Габрово – Norway Grants, EEA Grants